Nokia 8.1 (Nokia X7)
MORE PICTURES

Nokia 8.1 (Nokia X7)

Pictures

OFFICIAL IMAGES

Nokia 8.1 (Nokia X7) Nokia 8.1 (Nokia X7) Nokia 8.1 (Nokia X7)

3D model

Blue
Silver
Steel
Copper
Iron
Steel